Πολιτική της Εταιρείας για την Ασφάλεια και Προστασία του Περιβάλλοντος

Η πολιτική αναφέρεται στα πλοία, τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία. Η εταιρεία, εκτιμώντας τη σπουδαιότητα και έχοντας επίγνωση των ευθυνών της, δεσμεύεται στην καθιέρωση μιας πολιτικής ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος.

Η εταιρεία μέσω διαδικασιών του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης που έχει θεσπίσει, διασφαλίζει ότι η πολιτική της εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης τόσο στην ξηρά όσο και στο πλοίο.

Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι των ακολούθων στόχων :

 • Διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα.
 • Πρόληψη σωματικής βλάβης και απώλειας ζωής.
 • Προστασία περιβάλλοντος και ειδικά του θαλάσσιου. Λειτουργία του πλοίου και διαχείριση επιβατών και φορτίου με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι ανωτέρω στόχοι, η εταιρεία παρέχει τους απαραίτητους πόρους και το κατάλληλο προσωπικό, προσδιορίζει την οργάνωσή της, θεσπίζει απαιτήσεις εκπαίδευσης και τον απαραίτητο συντονισμό, έτσι ώστε :

 • Να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του πλοίου και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και κανονισμούς.
 • Να βελτιώνει την τεχνική και λειτουργική εκπαίδευση του προσωπικού τόσο επί του πλοίου όσο και στην ξηρά.
 • Να θεσπίζει εχέγγυα έναντι των αναγνωρισμένων κινδύνων.
 • Να διατηρεί τις υψηλότερες προδιαγραφές συντήρησης σε όλα τα πλοία υπό διαχείριση.
 • Να είναι έτοιμη, τόσο στην ξηρά όσο και στο πλοίο, να αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά.
 • Να λαμβάνονται υπ' όψη οι σχετικοί κώδικες, οδηγίες και πρότυπα που συνιστώνται από την αρχή, τους νηογνώμονες, τους οργανισμούς και τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας αναθεωρείται τακτικά προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αφ' ενός επιτυγχάνονται οι στόχοι και αφ' ετέρου ότι είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές οι διαδικασίες και οι οδηγίες.

Σ’ ότι αφορά τη λειτουργία του πλοίου, η εταιρεία αναγνωρίζει την «υπερισχύουσα αρμοδιότητα» του πλοίαρχου να ενεργεί κατά βούληση και αντίθετα με τις παρεχόμενες από το Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης (Ε.Α.Δ.) οδηγίες, εφ’ όσον πρόκειται για ενέργειες, οι οποίες γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με σκοπό πάντοτε την ασφάλεια των επιβαινόντων και του πλοίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πολιτική της εταιρείας είναι δυνατόν να αναθεωρείται κάθε δυο έτη εφ’ όσον απαιτείται, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί επιτυγχάνονται, αλλά ταυτόχρονα να ελεγχθεί η ορθότητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των οδηγιών που έχουν δοθεί.

EΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η εταιρεία, για να εξασφαλίσει ότι η πολιτική της σε θέματα ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος γίνεται αντιληπτή και εφαρμόζεται από το προσωπικό της, εφαρμόζει τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Έχει γράψει την πολιτική της σε γλώσσα απόλυτα κατανοητή από όλο το προσωπικό της.
 • Η δήλωση της πολιτικής της εταιρείας έχει αναρτηθεί σε κατάλληλους χώρους της εταιρείας και του πλοίου (οιακιστήριο, μηχανοστάσιο, καπνιστήρια).
 • Ο επικεφαλής κάθε τμήματος συζητά με το προσωπικό, που είναι κάτω απ’ αυτόν, και θέτει τους ετήσιους στόχους με βάση την πολιτική της εταιρείας.
 • Ο Πρόεδρος δίνει με τις πράξεις του το παράδειγμα εφαρμογής της πολιτικής.
 • Ελέγχεται η τήρηση της πολιτικής κατά τη διάρκεια των ετησίων εσωτερικών ελέγχων.
 • Διοργανώνονται ομιλίες στα γραφεία της εταιρείας με θέμα τους στόχους και την πολιτική της εταιρείας.
 • Ρητά δηλώνεται ότι απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοολούχων ποτών από το προσωπικό της εταιρίας και τα πληρώματα των πλοίων.